พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Idioma: Northern Thai

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc