ጌኤዦ ማፃኣፖ

Idioma: Male (Ethiopia)

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia