BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Idioma: Logo

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.