Fau Alanga'inga Faolu Ana Ala'anga Kwara'ae

Idioma: Kwara'ae

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.