Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

Idioma: Casiguran Dumagat Agta

Información de Versión

Copyright Information

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The New Testament
in Agta, Casiguran Dumagat

Información de Derechos de Autor

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.