Formulario de búsqueda

มัทธิว int

หนังสือ​สี่​เล่ม​แรก​ของ​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​ใหม่​ฮ้อง​กั๋น​ว่า หนังสือ​ข่าวดี ย้อน​ได้​บอก​ข่าวดี​ของ​จีวิต​กับ​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู ผู้​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ส่ง​มา​เปื้อ​จ้วย​หื้อ​มนุษย์​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ใน​หนังสือ​ข่าวดี​ตึง​สี่​เล่ม​นี้ ข่าวดี​มัทธิว​เป๋น​เล่ม​แรก คง​จะ​ย้อน​ว่า​คริสตจักร​ยุค​แรก​ถือ​ว่า​เล่ม​นี้​เป๋น​เรื่อง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด หนังสือ​ข่าวดี​กู้​เล่ม​ได้​เล่า​เถิง​จีวิต​พระเยซู กำสอน ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์ หนังสือ​ข่าวดี​กู้​เล่ม​เขียน​มา​จาก​มุมมอง​ของ​ผู้​เขียน​โดย​ได้ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า​ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ มัทธิว เซิ่ง​เป๋น​คน​เก็บ​ภาษี กับ​ได้​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​อัคร​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​ของ​พระเยซู กับ​เมื่อ​ลูน​มา​ต้าน​ก็​ได้​เป๋น​อัครทูต บ่มี​หลักฐาน​แน่​ชัด​ว่า​มัทธิว​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​เมื่อ​ใด ผู้​เชี่ยว​ชาญ​หลาย​คน​ถือ​ว่า​คง​เขียน​ขึ้น​ใน​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 60 - 70 ก่อน​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​ทำลาย​ใน​ปี๋ ค.ศ. 70

มัทธิว​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​จาว​ยิว​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู อาจ​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ซีเรีย​กาว่า​ดินแดน​ปาเลสไตน์ จาอั้น​หนังสือ​เล่ม​นี้​ได้​เน้น​พระสัญญา​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​นั้น​โดย​พระเยซู เล่ม​นี้​ตั้งเก๊า​กับ​ลำดับ​ผะกุ๋น​ของ​พระเยซู นี่​ก็​แสดง​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ฮู้​ว่า​พระเยซู​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม กับ​เป๋น​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​เป๋น​แต๊ มัทธิว​ได้​อ้าง​กำ​ตวายตั๊ก​หลาย​อย่าง​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​เปื้อ​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ได้​เกิด​ขึ้น​แต๊​โดย​พระเยซู ต้าน​ได้​เชื่อม​โยง​พันธสัญญา​เก่า​กับ​พันธสัญญา​ใหม่ แต่​เมื่อ​พระเยซู​ได้​หื้อ​พระ​มหา​บัญชา​(28:20)​กับ​หมู่​อัคร​สาวก​ไว้ ก็​แสดง​ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ก็​บ่ใจ้​เปื้อ​บอก​ก้า​จาว​ยิว​เต้าอั้น แต่​บอก​หื้อ​กับ​คน​ตึง​โลก​ตวย

สิ่ง​สำคัญ​แหม​อย่าง​ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ตี้​ฮ้อง​แหม​อย่าง​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์ มัทธิว​ได้​รวบรวม​กำ​เผียบ​ของ​พระเยซู​ตี้​สอน​ว่า แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เป๋น​จาใด กับ​ใน​บท​ตี้ 5-7 ต้าน​รวม​กำ​สอน​ของ​พระเยซู​ตี้​บอก​ว่า ผู้​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​ควร​ใจ๊​จีวิต​จาใด